019-132320 info@flush.se
Flödesmätning Flush Rörinspektion Örebro

Flödesmätning

Flödesmätning är en del av vårt helhetsgrepp kring tillskottsvatten.

Tillskottsvatten är ett känt problem i rörnäten. Överläckage i ledningar, felkopplingar, otäta fogar m.m är alla bidragande faktorer till att vi får tillskottsvatten i våra spillvattenledningar. Detta resulterar i sin tur i bland annat källaröversvämningar och en överbelastning av reningsverken med ekonomiska och miljömässiga kostnader som följd.

Vi påbörjar jakten på tillskottsvatten med hjälp av flödesmätare som kan mäta av stora ytor och som sedan hjälper oss att hitta de värsta problemområdena. Därmed kan vi skapa en prioriteringsordning där vi angriper de största bovarna först.

När vi hittat ett problemområde går vi sedan vidare och letar upp källorna till tillskottsvattnet med hjälp av filmning och färgat vatten.

 

Montering flödesmätare
Realtidsövervakning Flush Rörinspektion Örebro

Realtidsövervakning

Varje mätare övervakas 24h/dygn i realtid och garanti ges för att mätdata levereras för hela den beställda mätperioden. När problemområden lokaliserats körs datan genom vårt analysprogram som tydligt visar hur stort problemet är och en skattning av fiktiva hårdgjorda ytor kan göras.

Filmning och färgning

Satellitfilmning tillsammans med färgning av dagvatten används för att lokalisera felkopplingar, överläckage och andra orsaker till att vi får dagvatten till spillvattenledningarna.

Vi fastställer läckornas exakta position för att avgöra vem som är ledningsägare vid problemet.

När vi dokumenterat området överlämnas pärmar med ritningar, fotografier, vilka abonnenter som är drabbade, bildprotokoll m.m. som på ett tydligt sätt vägleder hur uppföljningen kan fortlöpa.

Tillskottsvattenutredning med Flush

  • Flödesmätarna täcker stora ytor och samlar in mätdata under torrperiod kontra regnperiod.
    Det låter oss fokusera på de största problemområdena först.
  • Därefter filmar vi i kombination med färgning av dagvatten i både huvudledning och serviser för att hitta
    orsakerna till tillskottsvattnet.
  • Efter filmningsarbetet sammanställs all data. Mycket detaljerade och användbara protokoll och underlag skapas där vi på ett enkelt och tydligt sätt visar vilka problem som finns, var de finns och vems de är.
  • Vi använder högkvalitativa flödesmätare och kameror för bästa bild och resultat.
Inläckage filmning, Flush Rörinspektion Örebro